Silicamed Regulamin Fossil Shell Flour © SilicaMed ⓒ PGSilica KON SKLEP AGRO KONTAKT

Warunki sprzedaży w sklepie PGSilica

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Perma-Guard Europe Sollaris sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, za pośrednictwem sklepu internetowego pgsilica.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Perma-Guard Europe Sollaris sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 

§ 1 Definicje
1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
a) firmę kurierską;
b) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.
4. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
5. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
8. Sprzedawca – oznacza Perma-Guard Europe Sollaris sp. z o.o. z siedzibą w Otwock (05-126), ul. Górna 22, NIP: 5222368507, REGON: 013085199, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214157, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 złotych; e-mail: info@perma-guard-europe.com, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
9. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie pgsilica.com.
10. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
11. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
12. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

Dokument w wersji PDF